หลักสูตรศิลปบัณฑิต(ออกแบบตกแต่งภายใน)

เป็นหลักสูตร ซึ่งรวมสาขาออกแบบตกแต่งภายใน และสาขาออกแบบภายในไว้ ด้วยกัน ระยะเวลาการเรียนการสอนของหลักสูตรในกลุ่มนี้จะใช้เวลา 4 ปี ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาศิลปบัณฑิต (ศป.บ. หรือ Bachelor of Fine Arts ) สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดหลักสูตรในกลุ่มนี้ได้แก่

 • คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • คณะศิลปกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • *คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 • คณะศิลปกรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 • คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หมายเหตุ*: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใช้ชื่อหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน เหมือนกับกลุ่มแรก แต่เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (สน.บ.) ดังนั้นจึงใช้ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี เท่ากับหลักสูตรในกลุ่มที่สอง

   ยิ่งไปกว่านั้นบางสถาบันอุดมศึกษายังเพิ่มความยืดหยุ่นในการเปิดรับการเข้าเรียน เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดหลักสูตรเทียบโอน  ภาคปกติโดยรับเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆหรือเทียบโอนจากประสบการณ์ทำงาน และคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เปิดหลักสูตรการศึกษาปริญญาตรีภาคสมทบ

นอกจากหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติแล้ว บางสถาบันอุดมศึกษา เช่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นแล้วแต่มี ความสนใจที่จะรรียนรู้เพิ่มเติมในเนื้อหาและทฤษฏีทางด้านการออกแบบตกแต่งภาย ใน โดยมีชื่อว่า "โครงการปริญญาที่สองการออกแบบตกแต่งภายใน"ระยะ เวลาการเรียนการสอนนั้นขึ้นอยู่กับรายวิชาที่ผู้สมัครได้เคยเรียนในระดับ ปริญญาตรีมาแล้ว ยกตัวอย่างเช่น หากผู้เข้าศึกษาสำเร็จการศึกษาจากสาขาการออกแบบอื่นๆ ก็จะใช้ระยะเวลาการศึกษา 2ปีครึ่ง  หรือมากกว่านั้นในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 

นอกจากหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้กล่าวมายังมีหลักสูตรออกแบบภายในที่เป็น หลักสูตรนานาชาติอีกด้วย        ยกตัวอย่างเช่น หลักสูตรสาขาออกแบบตกแต่งภายในและผลิตภัณฑ์ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ เป็นต้น

Credit by วิกิพีเดีย

ขอบคุณครับ

จิตร พ.

Comment

Comment:

Tweet

หลักสูตรศิลปบัณฑิต(ออกแบบตกแต่งภายใน)

#3 By ออกแบบภายใน (103.7.57.18|183.89.60.239) on 2012-09-27 10:11

อ่านไว้เป็นความรู้...,,surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#2 By Ruriko on 2012-05-08 00:51

เป็นประโยชน์กับเด็กแอดสุดๆค่ะ></
เชื่อว่าหลายคนสับสนกับหลักสูตร เยอะมากจริงๆ
มีหลายที่ด้วย Hot!
ปล.ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมบล็อกเรานะคะbig smile

#1 By -DeminA- on 2012-05-07 23:43

Tags